Förebyggande metoder av atelektaser under anestesi

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Ungefär 90% av patienterna som genomgår anestesi utvecklar atelektaser. Atelektaser kan i sin tur ge upphov till inflammatoriska processer som postoperativt kan leda till lungkomplikationer. Syfte: Syftet var att beskriva vilka av metoderna preoxygenering, PEEP, CPAP, lungrekrytering och låga tidalvolymer som är mest effektiva för att minska förekomsten av atelektaser hos vuxna som genomgår anestesi. Metod: En systematisk litteraturstudie med en deskriptiv design baserad på 12 vetenskapliga kvantitativa artiklar genomfördes. Resultat: Tre huvudkategorier identifierades och bestod av: Effekten av preoxygenering, Effekten av CPAP och Effekten av PEEP, lungrekrytering och låga tidalvolymer. Konklusion: Kombinationen av låga tidalvolymer med adekvat PEEP och lungrekrytering i relation till patient och kirurgiskt ingrepp, kan vara det mest fördelaktiga tillvägagångssättet som kan tillämpas intraoperativt. Det behövs fler studier för att stärka det vetenskapliga underlaget för effekterna av CPAP och preoxygenering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)