Kostens betydelse vid Crohns sjukdom - litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Crohns sjukdom ingår i gruppen kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)och med en prevalens på cirka 200 per 100 000 invånare lever drygt 20 000 individer idagmed Crohns sjukdom i Sverige. Sjukdomen orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande medstora hälsoekonomiska konsekvenser. Det finns idag ingen etablerad modell förkostbehandling vid Crohns sjukdom, men forskningsresultat från det sista decenniet talar föratt kosten kan ha en stor inverkan på patienternas livskvalitet, symtombild ochsjukdomsförlopp. Evidensbaserad kostrådgivning skulle, som en del av ett holistisktpatientcentrerat arbetssätt, kunna hjälpa patienten till att uppnå en ökad livskvalité och ökadförmåga till egenvård. Syfte: Med denna litteraturöversikt ville vi sammanställa aktuellklinisk forskning om kostens inverkan på vuxna individer med Crohns sjukdom avseendelivskvalitet, gastrointestinala symtom och sjukdomsförlopp. Metod: En kvantitativlitteraturöversikt baserad på nio artiklar som alla avsåg kliniska studier. Litteratursökningarnagenomfördes i Pubmed och Cinahl. Samtliga studier utfördes under olika förutsättningargenom att inkludera eller exkludera specifika livsmedel alternativt öka eller minska mängderav olika sådana. Resultat: Resultaten kunde indelas i fyra huvudteman; dieter med olikaFODMAP-innehåll, den specifika kolhydratdieten SCD, dieter med ökad mängd fibrer ochvegetabilier, samt kostinterventioner utifrån IgG-antikroppar mot olika livsmedel. Samtligastudier indikerade i någon eller flera aspekter att kosten har en inverkan på livskvalitet,symtom och sjukdomsförlopp hos individer med Crohns sjukdom. Slutsats: Det finns mycketsparsamt med kliniska studier avseende kostens inverkan vid Crohns sjukdom. Olika typer avdieter har studerats i mindre omfattning och fler studier behövs för att kunna dra några starkaslutsatser. Vi fann mest stöd för att FODMAPs har en inverkan på symtom och livskvalitet,men ej sjukdomsförlopp. Däremot förefaller den specifika kolhydratdieten, SCD, mestlovande för symtom och sjukdomsförlopp sammantaget, baserat på hur man redan på försök kunnat implementera denna inom den pediatriska specialistsjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)