Förlossningsrädsla -partnerns perspektiv - en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Att som partner leva med en svårt förlossningsrädd kvinna kan innebära utmaningar då rädslan oftast präglar kvinnans vardag. Syftet med studien var att belysa partners perspektiv av förlossningsrädsla. En kvalitativ metod med induktiv ansats användes, där sex pappor och sex barnmorskor intervjuades. Resultat: Det övergripande temat var Stöd. Fem huvudkategorier framkom; Att stå bredvid; Ge stöd till kvinnan; Att finna lösningar; Få professionellt stöd; Ge professionellt stöd. Slutsats/Implikationer: Partnern till en förlossningsrädd kvinna upplevde att deras främsta roll var att stödja kvinnan på flera olika plan. Partners påverkades av tidigare traumatiska händelser och upplevde rädslan som en negativ inverkan på glädjen av att vänta på barnet. Det professionella stödet till kvinnan hade stor betydelse då det indirekt även hade en positiv inverkan på partnern. Klinisk kan denna studie ses som en hjälp till vårdpersonal att få ett vidare perspektiv på begreppet förlossningsrädsla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)