Produktionsstudie : För tillverkning av huselement i monteringslinjen vid Eda Byggkomponenter AB

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Johan Göthberg; [2011]

Nyckelord: Lean; lärandekurva; förbättringar;

Sammanfattning:

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur väl kalkylerad produktionskostnad/tid  överensstämmer med verkligt utfall, samt att identifiera effektivitetsökande åtgärder i produktionen.

En empirisk studie har gjorts för att kunna kartlägga produktionstiden samt att hitta möjliga förbättringsområden. Ledtiden för ett projekt, bestående av 32 st. väggelement har undersökts varvid produktionen har klockats vid fyra olika tillfällen varje dag tills projektets slut.

Resultatet av produktionsanalysen blev att den verkliga produktionstiden nästan var dubbelt så lång som den kalkylerade tiden. En stor anledning och flaskhals var att många väggelement blev liggande efter avslutat arbete och bromsade upp efterkommande väggelement.

Företaget besitter stor potential till att bli en effektiv producent av väggelement och genom att implementera aktiviteter inom Lean i verksamheten, t.ex. standardisera arbetssätt och fördela arbetsfördelningen bättre, skulle man i framtiden, med stor sannlikhet klara produktionstider som kalkylerats. För att ytterligare öka kunskapen om vilka förbättringar som behöver göras inför framtiden, samt att bedöma validiteten av resultatet i denna rapport, bör fler tidsmätningar uföras i produktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)