Förändring i förtroende för företag - i tider när personuppgifter ses som den nya oljan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Med utgångspunkt i den rådande debatten om personuppgifter och dess påverkan på kunders förtroende för företag, teknologins fortskridande utveckling och införandet av en strängare dataskyddslagen GDPR har fokus i den här uppsatsen varit att undersöka kunders förtroende för företag under dessa förändrade förutsättningar. Uppsatsens syftet var att undersöka hur förtroendet för företag kan förändras till följd av en kunds medvetenhet om företagets sätt att samla in och hantera personuppgifter. Denna fråga har använts för att studera kundgruppers förtroende (uppfattad välvilja, integritet, förmåga och förutsägbarhet) utifrån kön och generation, alltså utifrån generationen digital natives respektive digital immigrants. Studiens resultat har visat att när kunder blir medvetna om att och hur personuppgifter samlas in och hanteras ökar deras förtroende för företaget. Kvinnor visade på mer uppfattad välvilja och integritet än männen och digital immigrants visade en större positiv ökning i förtroendet än den yngre generationen. Intressant nog, i förhållande till vad tidigare forskning kommit fram till, visade sig att medvetenheten även fick motsatt effekt hos vissa respondenter, där deras förtroende påverkades negativt. Sammantaget har arbetet visat att hur förtroende är tämligen individuellt och komplext, men att i regel har förtroendet påverkats positivt vid ökad medvetenhet om insamling av personuppgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)