Sjuksköterskans upplevelser av att arbeta personcentrerat vid palliativ vård : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Syftet med palliativ vård är att förbättra livskvalitet och minska lidandeför patienter och anhöriga. För att en god palliativ vård av hög kvalitet ska kunna gesbehöver ett personcentrerat förhållningssätt tillämpas av sjuksköterskor som har encentral roll inom palliativ vård. Syfte: Syftet med studien var att belysasjuksköterskans upplevelser av att arbeta personcentrerat vid palliativ vård. Metod: Litteraturstudie med induktiv ansats. Sökningar utfördes i databaserna: PsycINFO,CINAHL och PubMed vilket resulterade i nio vetenskapliga artiklar. Resultat: Litteraturstudien resulterade i fyra huvudkategorier: betydelsen av helhetssynen,betydelsen av relationer, betydelsen av smärt- och symtomlindring, betydelsen avupplevda barriärer. En helhetssyn av människan som vårdas är viktig för att ge enpersoncentrerad vård. Helhetssynen bör innefatta individuella val, behov ochönskningar. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten ska prioriteras samtidigtsom sjuksköterskan ska ha en relation med de anhöriga. En optimal smärtlindring kanadministreras om sjuksköterskan lär känna patienten och får en helhetsbild. Konklusion: Kategorierna innefattar beskrivningar av sjuksköterskors upplevelser avatt vårda patienter som är palliativa och samtidigt främja personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)