Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid implementering av ekonomistyrning : En kvalitativ och kvantitativ studie på Boliden Mineral AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och försenade leveranser. Detta är särskilt intressant inom gruvindustrin eftersom den karakteriseras av komplexitet vilket ökar svårigheter med att förmedla styrningen. Frågan blir; under vilka förutsättningar uppstår informationsasymmetri inom styrning och målöverensstämmelse samt hur kan asymmetrin reduceras inom gruvindustrin? Syftet med examensarbetet blir därmed att öka förståelse och analysera hur informationsasymmetri påverkar ekonomistyrning och målöverensstämmelse inom gruvindustrin samt hur asymmetrin kan reduceras. Arbetet utgår ifrån principal-agent teorin som grundas på antaganden om informationsasymmetri och egen nyttomaximering. Utifrån den målkonflikten grundas hypoteserna om de begrepp som ökar och reducerar målöverensstämmelse genom ökad och minskad informationsasymmetri. De olika teoretisk begreppen som undersöktes var missanpassad information, opportunism, återkoppling, internutbildning och tid. Examensarbetet utfördes genom att använda oss av Cavaye (1996) modell för flerstudieansats (eng. Multifaceted research approach) där vi har först gjort Studie 1 som grundas på kvalitativa intervjuer för att få mer information om företaget och industrin. Sedan i Studie 2 testas begreppen genom en kvantitativ enkät som skickades ut till personer inom företaget utifrån ett strategisk urval. Resultatet från undersökningen var att hypoteserna bekräftades och att agenterna anser att målen är viktiga och internutbildning var de starkaste faktorerna för att reducera informationsasymmetri och öka målöverensstämmelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)