Färden från välfärden? En kritisk diskursanalys kring medborgarbegreppets utveckling i ett nyliberalistiskt samhälle

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Studien avser att studera hur medborgaren diskuteras och konstrueras diskursivt inom ramen för vissa statliga utredningar (SOU) över tid i Sverige. Studien bidrar därmed till en analys av hur medborgare kommit att individualiseras utifrån en liberal utgångspunkt, vilket i förlängningen innebär ett samhällsomvälvande skifte mot en mer individualistisk stat. I studien har forskningen genomförts utifrån Fairclough kritiska diskursanalys. Det empiriska materialet som studerats är hämtade från Statens offentliga utredningar gällande industrisektom. Studien resultat pekar på att konstruerandet av medborgaren skiljer sig beroende på vilken diskursordning som innehar tolkningsföreträdet. Resultatet visar dock inga tydliga tendenser gentemot att det skett ett skifte mot en individualistisk stat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)