"Prio 1 Svårt sjukt barn" - sjuksköterskans skräck? : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Ambulanssjukvård innebär utförande av avancerade och omedelbara vårdåtgärder till patienter som är sjuka eller skadade och befinner sig utanför sjukvårdsinrättningar. Sjuksköterskan möter patienter i alla åldrar och har ett stort ansvar i den prehospitala vårdprocessen, från när larmet inkommer tills att patienten lämnas. Barn är dock en sällsynt patientgrupp inom ambulanssjukvården och tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever en rad olika utmaningar kring prehospital vård av barn. Motiv: Tidigare forskning kring ämnet börjar bli daterad och enligt vår kännedom har sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn utifrån den prehospitala vårdprocessen inte studerats. Genom att identifiera upplevelserna i de olika faserna kan åtgärder sättas in för att öka tryggheten. Syfte: Syfte med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn prehospitalt utifrån den prehospitala vårdprocessen. Metod: Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor som jobbade inom ambulanssjukvården (n=8). Datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  Resultat: I resultatet identifierades sju olika kategorier: Möter sjuka barn för sällan för att det ska kännas tryggt; En plan, behandlingsriktlinjer och kollegor skapar både trygghet och osäkerhet; Utmaningen med barnlarm är spännande och ökar fokus; Möta patientens och anhörigas känslor väcker egna känslor; Undersökning, bedömning och behandling präglas av rädsla för att göra fel; Transporten innebär svårigheter och osäkerhet men även en känsla av kontroll samt Behov av stöd i efterförloppet. Konklusion: Resultatet visar att sjuksköterskorna i ambulansen upplever utmaningar, men även möjligheter, i den prehospitala vårdprocessens alla faser. För att patienter ska vårdas utifrån samma förutsättningar bör sjuksköterskan arbeta efter den prehospitala vårdprocessen. Det kan tolkas att det finns en avsaknad av kontroll och stöd i förhållande till det krav som ställs på sjuksköterskorna. Kontroll och stöd antas kunna öka med kunskap och erfarenhet samt strukturerat stöd i efterförloppet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)