Älgturism : En kvalitativ studie av ett högvilt som turismresurs

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Författare: Marika Bergsten; Karin Edsberger; [2012]

Nyckelord: Viltturism; älgpark; jaktturism;

Sammanfattning: Bakgrund: Älgen, ett av våra högvilt i de svenska skogarna, är inte längre bara ett jaktbyte och trafikfara. Älgen har idag kommit att i allt högre grad kommersialiseras och användas som en turistisk resurs på olika sätt, vilket vi ser som intressant att belysa. Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur älgen används som en resurs för turism. Metod: Med en kvalitativ metod och en induktiv ansats genomfördes, med hjälp av ett selektivt urval, sex intervjuer med egenföretagare som driver älgparker, turistbyrårepresentanter och en representant för Jägareförbundet. Slutsats: I uppsatsen presenterar vi hur älgen används som turismresurs i form av fyra dimensioner, som involverar både den rent fysiska älgen och den återgivna. Vi presenterar älgen som symbol, i älgpark, som souvenir och som föremål för jaktturism. Den huvudsakliga bakomliggande orsaken till intresset för älgen är dess storlek, karisma och att den för vissa nationaliteter utgör ett exotiskt djur. Älgturismen är en relativt ny form av turism som vi hävdar har en viss utvecklingspotential.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)