Ytliga låtsasvänner och reklampelare i ett : En kvalitativ studie om följares uppfattning om influencers och deras samarbeten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att studera vilken relation följare har till influencers, utifrån följarens perspektiv. Studien ämnar även undersöka hur deras publicering av betalda samarbeten på sociala medier bemöts av följarna. För att besvara studiens frågeställningar har jag använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod, genom att utföra sex individuella intervjuer med kvinnor i åldrarna 22–27 år.Studien använder teorier såsom Tvåstegshypotesen, Multistegshypotesen, kommunikationsformen Word Of Mouth samt Parasocial Interaction Theory. Jag har också använt mig av tidigare forskning som belyser Konsumtionssamhället och identitet, Kändisar som opinionsbildare, Undersökningar om uppfattningar om reklam, Visuellt meningsskapande på internet och Influerare som entreprenörer. Resultatet av denna studie visar att följare och influencers har en ytlig relation, en relation som innebär att följaren vill bli inspirerad och när inspirationen inte längre existerar eller upphör, då avföljs influencern. Studien visar också att följare kan uppleva influencers samarbeten som negativa, till exempel säger respondenterna att dessa samarbeten kan skapa ett behov av att konsumera mer. Trots den negativa upplevelsen av samarbeten på sociala medier förlitar sig följarna mer på dessa, än vad de gör på traditionell reklam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)