Uppfattningar av mening i vår samtid : En hermeneutisk studie och tematisk analys av människors nutida uppfattningar om mening

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Denna studie är en undersökning av hur människor beskriver mening utifrån sig själva i förhållande till vår samtid. För detta ändamål berörs psykologiska områden som existentiell-, positiv- och religionspsykologi samt delar av religion och existentiell filosofi. Studiens empiri har framställts via intervjuer med fyra informanter som rekryterats genom ett bekvämlighetsurval på ett universitet i södra Sverige. Materialet har därefter tolkats och analyserats utifrån hermeneutisk metodik och tematiska analys. Vad som framkom i studien som betydelsefullt för uppfattningen av mening var frihet och informanternas föresats att ha en framtida familj, däremot uppfattades inte mening som en slutdestination eller ett mål utan det beskrevs som ett föränderligt förlopp där flera faktorer spelar in.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)