Konsumentuppfattning av livsmedelsbutikers sponsringsaktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Denna studie är en del av ett examinerade moment i form av ett examensarbete för två studenter vid Högskolan Dalarna. Där den ena har studerat Detaljhandelsprogrammet och den andra studerat Sport Management. Arbetet sammanfogar de båda programmen via fokus på effekten av livsmedelsbutiker marknadsföringsaktiviteter i form av sponsring gentemot deras kunder. Sponsring beskrivs som en form av associationsmarknadsföring där ett företagen kan betala för kommersiella rättigheter, exempelvis en person, företag eller evenemang. I denna studie fokuserar vi på livsmedelsbutiker som använder sig av idrottsföreningar för att skapa medvetenhet om varumärket genom att sponsra lokala idrottsaktiviteter. Syftet med studien är att ta reda på vilken inverkan dessa aktiviteter har på konsumenternas attityd. Vi vill undersöka hur väl livsmedelsbutikerna lyckats med sin sponsring genom att, via enkäter, fråga konsumenterna hur de upplever sponsringen hos livsmedelsbutiken där de handlar. Studien bygger på enkäter som delats ut till konsumenter utanför tre olika livsmedelsbutiker i Dalarna. Vid totalt fyra tillfällen uppgick antalet respondenter till sammanlagt 90 stycken med varierande ålder, civilstånd, idrottsintresse med mera. Resultatet visar att merparten av respondenterna inte besöker butiken på grund av sponsringsaktiviteten, men att de generellt sett har en positiv attityd mot det. Vi visar även skillnader i attityden mellan olika grupper med avseende på individers koppling till idrott, antal barn och ålder. Slutligen ser vi att kännedomen kring sponsringen är hög.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)