Sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljöns inverkan på vårdandet som utförs på akutmottagningen : En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet besökare på akutmottagningarna i Sverige ökar årligen enligt Socialstyrelsen. Detta leder ofta till överfulla akutmottagningar med långa väntetider, ökad belastning, försämrad arbetsmiljö och försämrad patientsäkerhet. Sjuksköterskan har en betydande roll gällande vårdandet av patienten och upprätthållandet av patientsäkerheten. Tidigare forskning visar oftast på hur sjuksköterskan påverkas av arbetsmiljön och inte vilken inverkan arbetsmiljön har på vårdandet. Det är därför av vikt att undersöka hur sjuksköterskor upplever att arbetsmiljön inverkar på vårdandet. Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljöns inverkan på det vårdandet som utförs på akutmottagningen. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie genomfördes med elva sjuksköterskor som arbetade på två olika akutmottagningar. Analysen gjordes med hjälp av en latent innehållsanalys. Resultat: Resultatet redovisas utifrån temat "Arbetsmiljöns betydelse för det uteblivna vårdandet" och därefter i de två kategorierna "Arbetsbelastningens inverkan på patienten" samt "Resursernas inverkan på patienten". I dessa två kategorier återfinns totalt åtta underkategorier som redovisar att när arbetsbelastningen är hög påverkas patienten negativt och risken för vårdskador ökar. Faktorer som lokaler och bemanning var även något som sjuksköterskorna upplevde påverkade patienten och därmed patientsäkerheten i form av bristande integritet och möjlighet att bedriva god vård. Slutsats: En hög arbetsbelastning leder att vårdandet av patienten försämras, vilket kan resultera i ökad risk för vårdskada och onödigt lidande för patienten. Vårdskador kan leda till längre vårdtider som bland annat påverkar samhället negativt i form av ökade vårdkostnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)