Erfarenheter av deltagande i nätverksmöten hos personer i det utökade privata nätverket

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

Sammanfattning:

Inledning: Personer i det utökade privata nätverket (PUPN) bjuds in till nätverksmöten runt en individ eller familj i syfte att vara till hjälp i en svår situation. Studier som undersöker hur PUPN själva påverkas av deltagande i nätverksmöten saknas i hög grad.

Frågeställningar: Hur upplever PUPN att de har påverkats av deltagande i närståendes nätverksmöten? Hur upplever PUPN att deltagande i nätverksmöten påverkar möjligheten att vara till hjälp för närstående? Hur upplever PUPN sig som belastade av huvudpersonens/ernas problematik?

Metod: Studien har gjorts med kvalitativ undersökningsmetod. Intervjuer med 6 PUPN har genomförts.

Resultat: Resultaten visar att PUPN fungerar som både praktiskt och känslomässigt stöd till närstående. Samtidigt upplever de sig själva som känslomässigt belastade av närståendes problematik. Deltagande i närståendes nätverksmöten har lett till minskad känslomässig belastning för egen del, men det förekommer också till viss del oförändrad och delvis ökad belastning. I några fall har deltagande i nätverksmöten gett effekter mer fristående från de närståendes problem i form av känsla av ökad status, ökad självkänsla och förändrad upplevelse av relationen till den närstående. Det finns upplevelser hos intervjupersonerna av att ha kunnat vara till bättre hjälp för sina närstående efter deltagande i nätverksmöten. Några olika typer av hjälparidentitet har kunnat urskiljas bland intervjupersonerna. De mest kontrasterande typerna skiljer sig markant åt vad gäller upplevelse av egen belastning, möjlighet att vara till stöd och hjälp och inställning till nätverksmöten.

Diskussion: PUPN med position mellan direkt berörda och yrkeshjälpare diskuteras som möjlig brobyggare mellan mikronivåer runt nätverksmötets huvudperson. Att nätverksmöten kan ge minskad belastning hos PUPN lyfts fram som en positiv bieffekt av arbete med nätverksmöten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)