SJUKSKÖTERSKANS MOTIVERANDE SAMTAL – EGENVÅRD HOS PERSONER MED DIABETES TYP 2 - En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom med stor tillväxt världen över. Egenvård är grundläggande i hantering av sjukdomen för att minska risken för både kortsiktiga och långsiktiga komplikationer och på så sätt underlätta vardagen. Detta är inte något som en patient kan förväntas klara av själv, utan flera insatser krävs från hälso- och sjukvården. Därmed behöver sjuksköterskan adekvata verktyg för att bemöta och uppmuntra patienter i deras livsstilsförändring. Syfte: Att undersöka om och i så fall hur sjuksköterskans motiverande samtal påverkar egenvården och mätvärden hos patienter med diabetes typ 2. Metod: En litteraturöversikt baseras på tolv originalartiklar från tre omvårdnadsrelaterade databaser; Cinahl, PubMed och Scopus. Artiklarna är kvalitetsgranskade i enlighet med SBU:s granskningsmallar och analyserade genomgående under arbetets gång, både enskilt och i samråd mellan författarna. Resultat: Resultatet delas upp i fyra kategorier; (1) personrelaterad egenvård, (2) livsstilsrelaterad egenvård, (3) grundläggande egenvårdsåtgärder och (4) MI och dess inverkan på blodprover och mätvärden. De främsta effekterna av motiverande samtal konstateras inom temat personrelaterad egenvård varpå empowerment och self-management enbart påverkas positivt. Främst positiva resultat presenteras i livsstilsrelaterad egenvård samt mätvärden och blodprover, däremot är resultatet till viss del splittrat mellan olika studier. Slutsats: Motiverande samtal är en samtalsteknik som kan användas för att förbättra egenvården hos patienter med diabetes typ 2. Resultatet upplevs inte vara bestående utan verkar avta under tid. Motiverande samtal har visat sig ha bäst inflytande på personrelaterad egenvård och hos personer med suboptimal egenvård. Detta kan bero på att empowerment och self-management är nödvändigt för att senare kunna uppnå en god praktisk egenvård. Vidare forskning krävs för att fastställa i vilka sammanhang metoden är tillämpbar och för att säkerställa en ihållande effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)