Psykisk ohälsa bland ungdomar i media : En textanalys av svenska tidningsartiklar i förhållande till aktuell forskning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning:

Syftet med studien var att studera medias framställning, i form av tidningsartiklar, av psykisk ohälsa bland ungdomar och jämföra det med aktuell forskning för att belysa eventuella likheter och skillnader. För att uppfylla studiens syfte användes en kvalitativ textanalys, där media jämfördes med vetenskapliga forskningsstudier. Resultatet av mediegranskningen delades in i tre huvudsakliga kategorier; utveckling och vård, utbildning och arbetslöshet samt sociala medier och fysisk aktivitet, dessa efter vilka faktorer som var omskrivna i störst utsträckning. Inom dessa kategorier gjordes sedan en jämförelse med aktuell och relevant forskning. Vår viktigaste slutsats i denna studie var att medias information och framställning i mångt och mycket är grundat på forskningsresultat, men att viktiga detaljer utelämnas i artiklarna. Det visade sig att media och forskning har stora skillnader i förmedling, trots att huvudbudskapet ofta är det samma. Ett exempel på detta var att media framställer psykisk ohälsa bland unga som ett ökande fenomen. Forskning visade däremot att det är en viss typ av psykisk ohälsa bland unga som tycks ha ökat över tid, den självskattade psykiska ohälsan, på senare år har det dock snarare skett en minskning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)