Livsstilsförändring i samband med Diabetes typ 2 : en intervjustudie ur patientens perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Titel: Livsstilsförändring i samband med Diabetes typ 2 – en intervjustudie ur patientens perspektiv Kurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning mot distriktssköterska, 15 högskolepoäng Sidantal: 33 sidor Författare: Johanna Rosell & Michaela Sorttanen Handledare: Cecilia Fagerström Examinator: Ulla Peterson Bakgrund: Diabetes typ 2 är en växande och vanligt förekommande folksjukdom som är kopplad till livsstil. Livsstilsförändringar såsom hälsosam kost kombinerat med fysisk aktivitet är de grundläggande komponenterna i diabetesbehandlingen. Livsstilsförändringarna förebygger komplikationer och ger stora hälsovinster. Syfte: Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av livsstilsförändring hos patienter med Diabetes typ 2. Metod: Kvalitativ intervjustudie med sex patienter med Diabetes typ 2 genomfördes, i åldrarna 48 till 70 år. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: Utifrån analysen identifierades tre huvudkategorier och sju underkategorier. Huvudkategorierna består av; Vårdrelationen med diabetessköterskan, som representerar patienternas erfarenheter av att diabetessköterskan har en betydande roll i motivationsarbetet angående livsstilsförändringar. Utifrån patienternas erfarenheter framkom att ett aktivt engagemang och personcentrerat arbete från diabetessköterskan motiverade och bevarade motivationen till livsstilsförändring. Vidare beskrevs det motiverande att bli informerad om mätvärden hos diabetessköterskan. I kategorin Patienternas inställning till livsstilsförändring framkom att patienternas inställning spelade en betydande roll i hur livsstilsförändringar efterlevs. Motivationen till livsstilsförändring beskrevs olika beroende på patienternas sjukdomsinsikt, ansvarstagande samt vanemönster och tidigare beteenden. Utomstående faktorer i form av social påverkan från familj och vänner beskrevs ha både positivt och negativt inverkan på motivationen till livsstilsförändring hos patienterna. Likaså erfor patienterna att vardagliga omständigheter såsom väder och arbete påverkade motivationen att genomföra rekommenderade livsstilsförändringar. Slutsats: Ett personcentrerat och engagerat arbete från diabetessköterskan skapar och bevarar motivation till livsstilsförändring hos patienter. En god vårdrelation med förmedlad kunskap möjliggör sjukdomsinsikt och ansvarstagande hos patienten. Ett gott och engagerat samarbete mellan diabetessköterska och patient motiverar livsstilsförändringar och bevarar en hälsosam livsstil.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)