Tillämpning av Transparens i årsredovisningar –Informationsgivning gällande den rörliga ersättningen till verkställande direktörer i svenska noterade företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Inledning: Den rörliga ersättningen till verkställande direktörer har tenderat att öka i Sverigede senaste 35 åren. Ämnet har synnerligt blivit omdiskuterat och omstridd, dels hos aktieägaresom allmänheten. Full transparens gällande en verkställande direktörs ersättning nyttjas inteför jämnan i finansiella rapporter, vilket förespråkas från tidigare forskning ochrekommenderas genom gällande regelverk.Syfte: Uppsatsen ska undersöka huruvida företag är tydliga och transparenta när dekommunicerar ut den rörliga ersättningen till verkställande direktörer i sina årsredovisningar.Vidare är syftet att analysera om informationsgivningen kring rörlig lön i årsredovisningarförbättrats, samt finna orsaker till den eventuella förändringen som föreligger.Avgränsningar: Uppsatsen studerar endast den rörliga ersättningen till verkställandedirektörer i svenska noterade företag. I urvalet av företag granskades inte banker ochunderlaget baseras endast på årsredovisningar från 2017.Metod: En textanalys ligger till grund för den data som samlats in. 33 svenska noteradebolags årsredovisningar har granskats och bedömts utifrån förutbestämda kriterier.Bedömningen har sedan jämförts med resultatet från en liknande studie gjord av Folksam2013.Resultat och slutsatser: Studiens resultat visar att redovisningen kring den rörligaersättningen förbättrats. Företagen är mer transparenta i sin informationsgivning vilket germottagaren förståelse kring ersättningens motiv och syfte. Dock redovisar 36% av företagenen bristfällig information angående rörlig ersättning. Förändringsprocesser kan ta tid men meden otillräcklig redovisning inom området finns risken att företaget förlorar sitt anseende ochlegitimitet.Förslag till fortsatt forskning: Uppsatsen bygger på en subjektiv textanalys, där degranskade företagens bedöms utifrån årsredovisningar. Ett förslag till fortsatt forskning är attundersöka företagens syn kring området och därmed få en djupare förståelse kringredovisningen av ersättningens syfte och utformning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)