DANSHÖGSKOLAN I LILJEHOLMEN

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Författare: Clara Schubert; [2014]

Nyckelord: danshögskola; liljeholmen; arkitektur;

Sammanfattning: Jag har i mitt examensarbete valt att arbeta med en komplex byggnad och med ett rumsligt program som ställer specifika krav. Jag har särskilt velat undersöka rumslig organisation och rumsliga samband och hur olika förhållningssätt resulterar i olika beslut estetiskt och konstruktivt. Samtidigt har även stadsbyggnadsperspektivet varit centralt. Tomten ligger centralt i Liljeholmen strax söder om Stockholms innerstad och gränsar till ett gammalt industriområde som kallas Lövholmen. Lövholmen betraktas som ett stadutvecklingsområde och kommer på sikt att genomgå en strukturförändring och en ny stadsdel kommer att växa fram. Vilken betydelse skulle en byggnad som Danshögskolan, kunna få på platsen, rumsligt och innehållsmässigt? Det har också väckt frågan till vilken grad byggnaden ska vara publik, vilka konsekvenser får det för verksamheten och på vilket sätt det publika är en viktig aspekt i stadsrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)