Hur förorenad är Tämnaren av Tungmetaller? En undersökning av bottensediment.

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

Sammanfattning:

Tämnaren är en slättsjö i östra Svealand där ammunition går att finna i bottensedimenten. Ammunitionen härstammar från övningar som Flygvapnet hade över sjön under 1950- och 1960-talen. Sjön är mycket grund och näringsrik och befinner sig i ett område som fortfarande påverkas starkt av landhöjningen orsakad av den senaste inlandsisens tillbakadragande. Detta innebär att Tämnaren växer igen i rask takt och beräknas vara i princip borta om ungefär 600 år. Sjön har ett skyddsvärde dels genom sin rikedom på olika fågelarter som håller till i närområdet men också ett rekreationsvärde för människor i området runt sjön. Detta gör att man försöker se vilka åtgärder som kan fungera för att hejda den snabba igenväxningen och muddring kan eventuellt bli aktuellt i sjön. Innan beslut om muddring tas bör halter och spridning av föroreningar från ammunitionen i sjöns sediment kartläggas.Muddring är en vanlig metod som används för att öka djupet i sjöar och vattendrag men den kan innebära vissa risker. Den här undersökningen har gjorts för att fastställa halter av tungmetallerna koppar, zink, kadmium och bly som finns i sjöns bottensediment. Vid eventuell muddring skulle dessa tungmetaller kunna spridas ut på ett större område i sjön och därför vill man veta metallhalterna och ifall sådana halter är skadliga. I den här undersökningen kunde både högre och lägre halter av tung-metaller detekteras, halterna för koppar och kadmium var de som var högst, i jämförelse med Natur-vårdsverkets, 2007, förväntade bakgrundshalter i svenska sediment. Det syntes också en tydlig trend i tungmetallshalterna då samtliga mätvärden visade upp högre halter i sydöstlig riktning i sjön. Även om inte alla halter var högre än väntat, med undantag för koppar och kadmium, så återstår risken att de kontaminerade sedimenten kan spridas vidare i sjön om man väljer att muddra den. Även om halterna är låga kan de fortfarande innebära risker att sprida dessa vidare till organismer och växtlighet i sjön.Miljöundersökningar är viktiga att göra innan man beslutar sig för att göra större ingrepp på naturen, såsom muddring, då det är viktigt att skydda den natur vi har. Tämnaren är en sjö som på många sätt är skyddad för att den har ett rikt djur- och naturliv som bör bevaras. Detta gör att det blir ännu mer aktuellt att göra ordentliga förundersökningar innan man tar sig för några större åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)