Förbättringsarbete kring arbetsmiljö och dialogen mellan chefen och medarbetarna

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är ett uppdrag att undersöka ett förbättringsarbete kring arbetsmiljön och dialogen i arbetsmiljöfrågor mellan chefen och medarbetarna på en avdelning inom en organisation. Syftet innehåller följande frågeställningar: vilka orsaker ledde till att förbätringsarbetet startade? vilka blev de faktorer som ledde till förbättringen? och hur upplevs situationen kring arbetsmiljön och dialogen mellan chefen och medarbetarna nu?Bakgrund: Arbetsplatser jobbar med arbetsmiljön för att bland annat främja god psykisk och fysisk hälsa hos medarbetarna. Det finns en rad verktyg för arbetsmiljöfrämjande och hälsofrämjande arbete: lokal arbetsmiljökommitté, skyddsrond och annat. Den teoretiska bakgrund som användes var bland annat teorin om arbetsmiljö PATH-modellen av Grawitch et al., (2006), Granbergs (2009) och Isaacs (2000) teorier om kommunikation och Illeris (2007) teori om lärande.Metod: För att genomföra studien användes kvalitativ metod eftersom ämnet bland annat var komplext och kontextberoende. Det empiriska materialet valdes att samlas med hjälp av halvstrukturerade intervjuer för att ha möjlighet till att ställa följdfrågor. Sex personer deltog i studien där två av de var arbetsmiljöombud, en redaktionschef, två fackliga förtroendevalda och en person med ansvar för fastigheter.Resultat: Resultatanalysen skedde med hjälp av den redovisade teoretiska bakgrunden. Resultatet visade en rad orsaker som ledde till förbättringsarbetet, vilket bland annat var behov av aspekter som ingår i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverktes föreskrifter. De faktorer som ledde till förbättringen var det nya Mötet B, vilket är en lokal variant av den centrala arbetsmiljökommitén och de nya Mötena C som har ersatt de klassiska medarbetarsamtalen.Slutsats: Som följd förbättrades dialogen mellan chefen och medarbetarna enligt Granbergs (2009) och Isaacs (2000) teorier om kommunikation. Det nya arbetsmiljöarbetet blev enligt AML och AFS tillfredsställande. Enligt Illeris (2007) teori om lärande finns det förutsättningar för lärande på arbetsplatsen. PATH-modellen visade att förändringarna har gynnsamma effekter på arbetsmiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)