Vad leder företag till att byta revisor?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att undersöka faktorer till varför företag i Sverige väljer att byta revisorer och även att bidra till tidigare forskning genom att bekräfta eller komplettera tidigare forskningsresultat. Metod: Studiens urval bestod av 94 börsnoterade svenska företag, från Stockholmsbörsens small-, mid- och large cap-listor där 47 hade bytt revisor mellan 2009–2015 och 47 utgjorde kontrollgruppen. Datan bestod av årsredovisningar från samtliga 94 företag och av en stor mängd tidigare forskning. Den tidigare forskningen användes för att utveckla hypoteser och komplettera dessa och de olika posterna i årsredovisningarna användes som data för att mäta hypoteserna. Sambandstesterna utfördes till största del genom logistisk regressionsanalys och till mindre del linjär regression. Teoretiska perspektiv: För att förklara revisorns roll och i förlängningen varför revisorer byts ut tillämpades ett agentteoretiskt perspektiv. Stora delar av teorikapitlet baseras på tidigare forskning för att underbygga uppsatsen hypotesutveckling. Resultat: Regressionsanalys och korrelationstest genomfördes på samtliga sex hypoteser. Signifikanta samband hittades mellan revisorsbyte och faktorerna revisionskostnader och byte av redovisningsprinciper. Slutsats: Studiens resultat visar att revisionskostnaderna för ett företag minskar när de byter revisor. Det kan även påvisas att ett företag mer sannolikt byter revisor om de året tidigare bytt redovisningsprincip.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)