Enhetschefens hantering kring en föränderlig personalsituation. : - En kvalitativ studie om ledarskap inom kommunal äldreomsorg.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Under de senaste decennierna har äldreomsorgen i Sverige genomgått betydande strukturella och organisatoriska förändringar som har påverkat enhetschefens arbete.   Socioekonomiska påfrestningar har inneburit en ökad global konkurrens. På grund av dessa påfrestningar har verksamheterna därför blivit mer decentraliserade. Detta har lett till ett utökat ansvar hos medarbetarna. Behovet av att utveckla ett ledarskap som kan bemöta dessa förändringar blir därför tydlig. Rollen som enhetschef ses som komplex eftersom organisatoriska mål skall nås, samtidigt som enhetschefen har ett ekonomiskt ansvar för   verksamheten, kundernas krav samt medarbetarnas trivsel. För att kunna handskas med denna komplexa roll bör ledarskapet kompletteras med olika metoder. Studiens syfte är att undersöka hur enhetscheferna hanterar en föränderlig personalsituation. Studien ämnade även undersöka hur enhetscheferna skapar trivsel för medarbetarna. För att svara på studiens syfte genomfördes fem semistrukturerade intervjutillfällen, där två av respondenterna var män och resterande fem respondenter var kvinnor. Samtliga respondenter arbetar som enhetschefer inom kommunal äldreomsorg i en kommun i södra Sverige. Studiens resultat visar på att det är många olika faktorer som påverkar hantering av en föränderlig personalsituation. Man kan även sammankoppla det utvecklingsinriktade ledarskapet med Halls teori då båda dessa teorier belyser vikten av kompetens och utveckling. I en föränderlig personalsituation krävs det en enhetschef med en god anpassningsförmåga varpå ett situationsanpassat ledarskap passar in. Det framkommer att ledarens sätt att leda har betydelse och att trivsel kan skapas genom bland annat att   medarbetarna känner stöd, delaktighet, påverkansmöjligheter och motivation. Detta kan kopplas till det transformativa ledarskapet samt Halls kompetensteori. I det transformativa ledarskapet är det av vikt att visa uppskattning. Vidare förklarar Halls teori betydelsen av att låta medarbetarna vara delaktiga. De sociala relationerna har även betydelse för   medarbetarnas trivsel. Vidare upplever enhetscheferna i studien att det finns en del hinder gällande att arbeta kring en föränderlig personalsituation. Det kan bland annat innefatta tidsbrist, medarbetare som har fel attityder och saknar rätt kompetens. Vidare belyser enhetscheferna att samhället har en stor påverkan då de idag upplever att medias bild av   äldreomsorgen är missvisande. Dock visar studiens resultat bland annat på att en föränderlig personalsituation kan ses både som positiv och negativ. Utifrån studiens resultat kan ledarskapsteorierna förklara och ge en ökad förståelse för ledarens egenskaper samt ledarstil.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)