Arbetsmotivation och målsättning hos generation Y

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetPsykologiska institutionen

Författare: Annica Törling; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Generation Y skiljer sig mycket från andra generationer på grund av uppfostran och samhällsförändring. Deras intåg på arbetsmarknaden tvingar arbetsgivare att anpassa sig till nya krav och förväntningar. Mot bakgrund i detta var studiens syfte att studera generation Ys arbetsmotivation. Målsättningsteorin tillämpades i form av variablerna målsvårighet, målspecificitet, självbemästring och feedback. En enkätundersökning med 70 respondenter mellan 20 och 32 år genomfördes. Regressionsanalyser visade att 34 % av variansen i arbetsmotivation förklaras genom målsättning. En intressant könsskillnad upptäcktes då målsättningsteorin var tillämpbar på män i mer än dubbelt så stor utsträckning. Höga skattningar av självbemästring och låga skattningar av feedback beskriver karaktärsdrag hos generation Y och kan ge en fingervisning åt arbetsgivare hur deras arbetsmotivation och prestation kan höjas.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)