Folkhälsans betydelse i hållbar utveckling : – ur ett kommunperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

Hållbar utveckling är en viktig utmaning i vår tid och folkhälsa har betydelse för begreppets alla tre dimensioner. Det finns många styrdokument om vikten av att integrera folkhälsa i arbetet med hållbar utveckling men forskning saknas om hur folkhälsoaspekter integreras in i hållbar utveckling. Studien syftade till att undersöka folkhälsans betydelse i arbetet med hållbar utveckling i kommuner utifrån ett underifrånperspektiv. En singel case-studie har genomförts i Sörmlands län och data samlades in med hjälp av styrdokument och intervjuer. Resultatet visar att folkhälsobegreppet inte används i samband med arbetet kring hållbar utveckling. Dock förekommer faktorer som påverkar folkhälsa i stor utsträckning. En bred syn på folkhälsa framhålls som centralt för att lyckas integrera folkhälsa, då beröringspunkterna med andra verksamhetsområden är många. Att främja och utveckla samarbete mellan sektorer är en möjlighet i för integrering av folkhälsa medan utmaningarna ligger i att utbilda både befolkningen och tjänstemän samt ha en helhetsbild i arbetet med hållbar utveckling. Slutsatserna är bland annat att ekonomisk utveckling och tillväxt är högt prioriterade områden i kommunerna varför folkhälsoarbetet bör inriktas och anpassas för att främja tillväxt. För att skapa ett framgångsrikt arbete med tillväxt och hållbar utveckling bör folkhälsoaspekter beaktas i större utsträckning samt folkhälsoarbetet beakta frågor om tillväxt och hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)