Varför lämnar fastighetsmäklare yrket? : En studie om varför fastighetsmäklare väljer att lämna yrket inom fem år

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Bakgrund: Fastighetsmäklaren är en oberoende part mellan köpare och säljare och har flera viktiga uppgifter under en försäljningsprocess. För att bli en registrerad fastighetsmäklare krävs i skrivande stund en högskoleutbildning på minst 120 högskolepoäng samt 10 veckors praktik, men utbildningskraven kommer under de närmaste åren att bli högre. Trots den tid och ansträngning som utbildningen kräver väljer många att i slutändan avsluta sin karriär som mäklare under de första åren. Varför? Detta är ett problemområde som denna studie kommer ta i beaktning och analysera på djupet.  Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att undersöka varför fastighetsmäklare väljer att avsluta sina karriärer. Studien grundar sig på frågeställningen; varför lämnar fastighetsmäklare sitt yrke så tidigt i sin karriär?  Teori: Det teoretiska underlaget grundar sig på organisationskultur, både generellt och i tjänsteföretag, samt personalomsättning i säljyrken och i fastighetsmäklarbranschen.  Metod: Studien är uppbyggd på en kvalitativ forskningsmetod där vi har genomfört sju intervjuer med tidigare registrerade fastighetsmäklare.  Resultat och slutsats: Resultatet av vår studie visar att arbetstillfredsställelse, tidspress, stress, kravet på tillgänglighet, den provisionsbaserade lönen samt svårigheten att definiera arbetstid och fritid är de främsta anledningarna till att mäklare lämnar yrket. Bristen på ledarskap på företaget gjorde dessutom att mäklarna saknade stöttning och vägledning vilket i sin tur skapade dåliga förutsättningar för de nyexaminerade mäklarna. Fler än hälften av våra respondenter arbetar fortfarande kvar inom fastighetsmäklarbranschen men i andra yrkesroller, till exempel som mäklarassistent. Resterande respondenter har valt att lämna branschen och sökt sig vidare till andra arbeten och branscher, bland annat fastighetsförvaltning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)