Outsourcing i Kina : Industrialiseringsprocess påverkan på Svensk outsourcing i Kina

Detta är en Magister-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur de svenska företagens outsourcing av arbetsintensiv tillverkning till Kina har påverkats av industrialiseringsprocessen i landet. Studien ämnar även att klargöra vilka hinder och möjligheter som företagen ser för deras framtida närvaro på den kinesiska marknaden.

Metod: Studien har genomförts med tillämpningen av en kvalitativ undersökningsmetod och ett abduktivt förhållningssätt. Tillvägagångssättet för genomförandet av studien har varit via intervjuer genom en multipel fallstudie med ett bekvämlighetsurval. Både primär- och sekundärdata har legat till grund för den analytiska processen.  

Slutsats: Slutsatsen som härleds ur studien är att samtliga intervjuade företag inte tyckte att den ökade industrialiseringen i Kina har påverkat deras outsourcingverksamhet i större utsträckning. Trots stigande tillverkningskostnader är företagen i dagsläget fast beslutna att fortfarande låta tillverkningen vara kvar i Kina. Respondenterna har inte heller upplevt att produktiviteten, relativt till ökning av tillverkningskostnaderna, inte har hämmats utan snarare tvärtom. Samtliga intervjuade företag har som avsikt att rikta sin försäljning till den kinesiska marknaden men upplever att det i dagsläget är för svårt på grund av den starka inhemska konkurrensen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)