Pedagogers tankar om lek i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Kerstin Haakman; Kiki Sjölin; [2006]

Nyckelord: pedagoger; barndom; lek; känsla;

Sammanfattning: Bakgrunden till detta arbete beror på vårt intresse för lekens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan. Då vi vet att pedagogens roll i leken är viktig blev vi nyfikna på hur det förhåller sig med pedagogens delaktighet i leken. Syftet med arbetet är att få en uppfattning om hur pedagoger tänker kring barns lek samt hur de uppfattar sig vara delaktiga i leksituationen.Vi har genomfört intervjuer med åtta pedagoger och genom deras svar har vi tagit fasta på hur de uppfattar leken i förskolan och vad den betyder för barns utveckling. Vi ville även belysa hur pedagogerna själva erövrat den kunskap som de har om leken och om de själva leker med barn i förskolan.Resultaten som vi fått av de intervjuade pedagogerna är följande:•Våra utvalda pedagogers svar ger oss en inblick i pedagogernas tankar som visar på att de har olika syn på begreppet lek. •Genom vår analys förstod vi att pedagogernas egen barndom har stor betydelse för förståelsen av barns lek•Utbildning ger en fördjupad förståelse av lekens betydelse•Att ordet delaktighet i leken har olika innebörd för de olika pedagogerna. Delaktighet kunde vara att observera barns lek, inspirera till fortsatt lek eller till ny lek.•Hälften av de intervjuade pedagogerna ansåg sig inte vara delaktiga i barns lek. •Det är svårt att urskilja en utvecklingsteori i pedagogernas tankesätt om leken.Sammanfattningsvis pekar de resultat vi fått att reflektion och diskussion har stor betydelse för pedagogens arbete och därigenom barnens möjligheter att få utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)