Samspelet mellan logistikaktiviteter och relationer, Ett smörjmedel i en distributionskedja

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: I denna studie undersöks samspelet mellan distributionskedjans relationer och logistikaktiviteter. Syftet är att öka förståelsen för hur distributionskedjans relationer och logistikaktiviteterna ser ut och vilket samspel som finns mellan dem. Att kunna belysa vad som är unikt med relationerna och logistikaktiviteterna i en kedja som består av ett flertal aktörer. Frågorna som besvaras i denna studie är: Hur sker samspelet mellan logistikaktiviteter och relationer i en distributionskedja? - Vad är utmärkande med samspelet mellan logistikaktiviteter och relationer i en distributionskedja? Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer av tre företag bestående av fyra aktörer. I teorikapitlet framställs teori kring företagsrelationer, kommunikation och logistikaktiviteter. Empirin har analyserats med hjälp av studiens två frågeställningar där ämnen som aktörernas samarbete och kommunikation, samt logistikaktiviteternas roll för att skapa tillit blir centrala. I studiens slutsats berörs hur samspelet sker mellan relationer och logistikaktiviteter i en distributionskedja och vad som är utmärkande i samspelet. Det framkommer att den effektiva kommunikationen i form av ny teknik, ansvarstagande och samarbete är delar som skapar tid åt logistikaktiviteter och som i slutändan främjar relationerna mellan aktörerna i distributionskedjan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)