Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet: Aggressiv skatteplanering och CSR : En kvantitativ studie på 883 globala företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet:Aggressiv skatteplanering och CSR -  En kvantitativ studie på 883 globala företag Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Katarina Nordin & Sofie Onsgård Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019-Januari Syfte: Det finns ett ökat krav på att företagen ska CSR- rapportera och det har därmed blivit viktigt för företagen att investera inom CSR (corporate social responsibility). Det finns tidigare studier som pekar på att företag som utför aggressiv skatteplanering går emot det CSR står för, då skattepengarna går till företagen istället för att gå till samhällsutveckling och att det därmed skulle föreligga ett negativt samband mellan CSR och aggressiv skatteplanering. Generellt finns det få kvinnor i företagens styrelser trots att kvinnor har andra egenskaper än män, som kan påverka styrelsens beslut och vad de väljer att investera i, bland annat anses kvinnor kunna påverka företagets CSR-prestation. Syftet med studien är att förklara hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet mellan CSR och aggressiv skatteplanering. Metod: Studien har en positivistisk vetenskaplig utgångspunkt där en kvantitativ forskningsmetod med deduktiv ansats har använts. Sekundärdata har samlats in från databasen Thomson Reuters datastream. Vid insamling av datan har en longitudinell design använts för åren 2008–2017. Studiens urval omfattar 883 globala och publika företag, som därefter har analyserats i programmet IBM SPSS. Resultat & slutsats: Studien finner ett negativt signifikant samband mellan företags CSR-prestation och skattebetalning, företag med bra CSR-prestation utför således aggressiv skatteplanering. Vidare visar resultatet inget signifikant samband för interaktionseffekten (andelen kvinnor'CSR) och skattebetalning, det finns således ingen moderation som kan påverka effekten av CSR-prestation på den aggressiva skatteplaneringen. Kvinnor har därmed ingen påverkan på CSR-prestationens effekt på aggressiv skatteplanering. Studien finner inte heller något signifikant samband mellan interaktionsvariabeln och aggressiv skatteplanering för företag med färre än tre kvinnor i styrelsen samt företag med tre kvinnor eller fler i styrelsen. Resultatet visar därmed att kritisk massa-teorin inte har någon effekt, att antalet kvinnliga styrelseledamöter inte har någon betydelse.   Examensarbetets bidrag: Genom denna studie tillkommer ny kunskap inom det företagsekonomiska ämnet då vi fyller ett forskningsgap genom att undersöka hur andelen kvinnliga styrelseledamöter kan påverka sambandet mellan CSR och aggressiv skatteplanering. Studien ger värdefull kunskap till företagsledningen och företagets intressenter gällande kvinnliga styrelseledamöter, CSR och aggressiv skatteplanering.     Förslag till fortsatt forskning: Då denna studie har använt ett sammanslaget mått på företags CSR-prestation har inte alla olika dimensioner kunnat studerats. Ett förslag till vidare forskning är därmed att studera sociala-, ekonomiska- och miljömässiga dimensionerna för att se hur de påverkar bland annat aggressiv skatteplanering. Vidare forskning kan även använda andra mått än ETR för att mäta aggressiv skatteplanering och studera industri- och landstillhörighet mer ingående för att se skillnader i dessa faktorer. Nyckelord: CSR (Corporate social responsibility), aggressiv skatteplanering, kvinnliga styrelseledamöter, kritisk massa

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)