Hand- Armvibrationer i byggbranschen : Skapandet av en vibrationsmall - och dess möjliga effekter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att skapa ett redskap och en grund av information som ska kunna användas av platschefer och alla andra som genomför beställningar av maskiner och verktyg. Genom att skapa en inköpsmall- och redskap för vibrationsexponering kan bättre fysisk arbetsmiljö uppnås för yrkesarbetarna i produktionen. En förbättrad arbetsmiljö bidrar dels till att yrkesarbetarnas hälsa förbättras men även till att samhället i stort förbättras. Detta genom att pengar frigörs från uteblivna sjukdomar, skador, försäkringsbetalningar och lidande. Informationen som har lagt grunden för denna rapports teoridel har mestadels tagits fram genom att studera litteratur inom området vibrationer. Denna information är det som har använts för att kunna dra slutsatser om vad den framtagna mallen kan ha för effekter vid användning. Detta har skett både genom studerandet av elektroniska källor som webbsidor, tidskrifter och dokument samt genom tryckta exemplar av litteratur inom ämnet. En dokumentanalys har även gjorts för att kunnat samla in all den nödvändiga informationen till framtagandet av mallen. De dokumenten och fakta som till största del har lagt grunden för framtagandet av mallen är Arbetsmiljöverkets poängmetod och vibrationskalkylator. Mallen som skapats resulterade i listor som är tänkt att användas när inköp av verktyg eller maskiner ska göras. I dessa listor finns verktyg och maskiner rangordnade från bäst till sämst med fokus på deras vibrationstal. Mallen innehåller förutom produktnamn fem till kategorier. Dessa kategorier är pris, vikt, vibrationstal, insatsvärde uppnått och gränsvärde uppnått.  Genom att använda den framtagna vibrationsmallen kommer det bli enklare att göra och motivera val om vilka verktyg och maskiner som ska köpas in. Dessa val kommer bidra till en förbättrad arbetsmiljö med fokus på vibrationsexponering för gemene yrkesarbetare. Genom att göra dessa val kan det även påvisas att arbetsgivarna som skapar bättre arbetsmiljöer för yrkesarbetarna gynnas ekonomiskt. Detta är på grund av att mycket av de kostnaderna kopplade till sjukfrånvaro, sjuknärvaro och sjukersättningar inte kommer uppstå. Investeringarna som görs för val av bättre verktyg och maskiner med fokus på vibrationsexponering kan ofta betalas tillbaka med två gånger den investerade summan.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)