Vad motiverar generation X och Y på arbetet? : En kvantitativ enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader mellan generation X och Y med avseende på arbetsmotivation. De individuella faktorer som studerades var generationstillhörighet, kön, utbildningsnivå och arbetsposition. Totalt medverkade 470 anställda (259 kvinnor och 221 män) mellan åldrarna 19-58 år (M = 36.95 år, SD = 12.19) som valdes ut genom ett bekvämlighets- och snöbollsurval. Mätinstrumentet som användes var en webbaserad enkät som konstruerades genom mjukvaruprogrammet esMaker. Enkäten baserades på The Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS) av Tremblay et al. (2009). I studien inkluderades dimensionerna amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering. För dimensionerna beräknades Cronbach’ Alpha vara mellan .63 och .82. Kvantitativa data analyserades med hjälp av Independent Sample t-test. Resultatet visade att generation X hade högre intern och integrerad reglering medan generation Y hade högre extern och identifierad reglering, samt högre amotivation. Resultatet visade att män har högre introjekterad reglering än kvinnor. Högskoleutbildade uppvisade högre identifierad reglering än gymnasieutbildade. Resultatet visade även att ledare hade högre inre, integrerad, identifierad samt introjekterad reglering än de som inte hade en ledarposition i arbetet. De som inte hade en ledarposition uppvisade högre extern reglering än de som hade en ledarposition. Resultatet visade att demografiska variabler kan påverka arbetsmotivation hos anställda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)