Ja till livet : En kvalitativ textanalys av Världen idags framställning av Irlands ändrade abortlag

Detta är en L3-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (fro

Sammanfattning: Abortlagen är en fråga som väcker diskussion världen över. Irland har länge haft en av världens strängaste abortlagar men efter en folkomröstning 2018 kom lagen att ändras och är nu ersatt med vad som kallas en mer liberal abortlag. I Sverige har den allmänna diskursen kring nyheten på Irland, genom de etablerade medierna, rapporterats som ett steg i rätt riktning mot ett mer jämställt samhälle (Wendick, 2018). Bland många av de länder i Europa som har stränga abortlagar präglas både politiken och medierna av värdekonservativa ideologier (UI, 2016; UI, 2017). Vi vill därför forska i hur Världen idag, ett värdekonservativt kristet alternativmedium, framställer Irlands beslut att avskaffa abortlagen och hur de förhåller sig till journalistiska ideal. Det teoretiska ramverket för studien presenteras under kapitel två där vi redogör för de teorier och den forskning som ligger till grund för vår undersökning. Vi använder Foucaults diskursteori som förklarar de outtalade regler som finns i sociala sammanhang för att studera diskursen kring lagändringen om abort. Tidigare forskning inom området rörande medier och journalistik tas också upp. Genom att analysera det empiriska materialet med kritisk diskursanalys på textnivå har vi kunnat identifiera tre delteman hos texterna, vilka är: “Kvinnans perspektiv”, “Kyrkornas minskade inflytande” samt “Generationsskiftet”. Dessa delteman har hjälpt oss redogöra för texternas huvudsakliga innehåll. Med argumentationsanalys har vi urskilt tre teser utifrån de identifierade delteman för att sedan studera vilka argument som varit för eller mot teserna. Vi kunde med hjälp av metoden redogöra för vilka påståenden som ingår i artiklarna och studera dess underliggande mening och värderingar. När vi undersökt hur Irlands beslut att avskaffa abortlagen framställs i nyhetsmediet Världen idag har vi genom våra metoder funnit tecken som tyder på att tidningen ställer sig emot lagändringen. Rapporteringen kring den ändrade abortlagen genomsyras av att det är en negativ utveckling för landet. Genom att studera texterna med diskursanalys på textnivå och se till ordval och formuleringar har vi kommit fram till att abort omnämns i en negativt laddad språklig kontext och frågan utifrån kvinnans perspektiv är frånvarande. Generationsskiftet och kyrkornas minskade inflytande beskrivs som anledningar till att abortlagen röstades igenom. Genom att studera texterna med argumentationsanalys kunde vi se hur nej-sidan till abort fått mer utrymme att komma till tals och att argumenten förts till deras fördel. Världen idags ställningstagande i frågan om lagändringen blir tydlig. Det visar sig på det sätt texterna är formulerade och till hur mycket talutrymme ja- respektive nej-sidan får.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)