Patienters delaktighet vid omvårdnad : En litteraturstudie

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Marwa Ahmed; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning beskriver hur utvecklingen av patientens delaktighet har förändrats. Det finns lagar som styr patientens rätt till delaktighet och att ansvaret ligger hos sjuksköterskan att möjliggöra detta. Möjligheterna grundas i en vårdrelation och kommunikation. Vårdrelationen skapar ömsesidighet mellan sjuksköterskor och patienter som grundas på respekt för varje roll. Sjuksköterskor förstår att vara lyhörda i samtal med patienten framhäver intresse hos patienten och därmed växer viljan att vara delaktig. Sjuksköterskor anser att kommunikationen skapar förutsättningar för att förstå patienters behov och begär. Sjuksköterskor beskriver att en del patienter inte hade intresse av att vara delaktiga eftersom de inte accepterar diagnosen. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i omvårdnad av sjuksköterskor. Metod: En litteraturstudie enligt Evans beskrivande syntes där 10 kvalitativa artiklar har använts. Resultat: Det identifierades två teman och fem subteman i resultatet. Det första temat var Möjligheter för patienters delaktighet med subteman Informationens betydelse, Relation till sjuksköterska och Anhörigas stöd. Det andra temat var Hinder för patienters delaktighet med subteman Tidsbrist och Bristande kommunikation. Slutsats: Patienterna upplevde att det var viktigt att vara delaktig och bli sedd av sjuksköterskorna. Patienterna var tacksamma för anhörigas stöd. Nyckelord: Delaktighet, information, kommunikation, omvårdnad, relation, tidsbrist  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)