Finansieringsstrategier för tillväxt inom segmentet samhällsfastigheter : En studie av de svenska samhällsfastighetsbolagen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Intresset för samhällsfastighetssegmentet har ökat kraftigt de senaste åren. På grund av den demografiska utvecklingen i Sverige har behovet av bland annat äldreboenden, skolor och vårdfastigheter blivit allt större. Samtidigt har landets kommuner inte råd att bekosta behoven själva, vilket medför att denna typ av fastigheter säljs av till privata aktörer. Till följd av detta ges samhällsfastighetsbolagen stora expansionsmöjligheter och allt fler aktörer söker sig till segmentet. Samhällsfastigheter karaktäriseras av låg risk och stabila kassaflöden. Detta beror främst på långa hyreskontrakt och säkrade hyresgäster i form av kommun, stat och landsting. Fastighetsbolag och långivare ser fastigheterna som en trygg investering vilket medfört att aktörerna i segmentet haft en god tillgång på kapital. Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och samhällsfastigheter lämpar sig väl för högre skuldsättning eftersom tillgångarna är trygga och mindre konjunkturkänsliga. De allra största aktörerna med hög rating finansierar sig främst via kapitalmarknaden eftersom prissättningen på sådana skuldinstrument varit mer fördelaktig. Mindre bolag har inte samma tillgång till kapitalmarknaden och finansierar sig därför huvudsakligen med bankskuld. Rating har blivit allt viktigare för bolagen och de som hamnar inom Investment Grade tardel av mycket låga räntekostnader på sina skuldbärande kapitalmarknadsinstrument. Hybridobligationer har använts som ett medel för att uppnå en högre rating. Då hybriden kan räknas som eget kapital stärks balansräkningen och nyckeltalen. Många år av låg ränta har skapat gynnsamma marknadsförhållanden. Överskottet på kapital har gjort att investerarna jagar avkastning och företagen vänder sig i allt högregrad till obligationsmarknaden för finansiering. Skärpta kapitaltäckningskrav på bankerna gör samtidigt att banklån blir dyrare, vilket ytterligare bidrar till kapitalmarknadens tillväxt. De största bolagen besitter stordriftsfördelar och premieras av investerare, vilket leder till att dessa aktörer fortsätter dominera segmentet framöver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)