Internetbaserade tjänsteföretags insamling och hantering av användarinformation : En analys av privacydebatten

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Simon Beyer; Melissa Söderberg; Richard Lindeen; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Den teknologiska utvecklingen har gjort Internet till ett kraftfullt verktyg inom marknadsföring då Internetbaserade tjänsteföretag kan samla in, lagra, förflytta och analysera stora mängder information om Internetanvändare. Detta har samtidigt skapat en debatt huruvida Internetbaserade tjänsteföretag samlar in för mycket information om dess användare och om det kan anses göra intrång på deras privacy. Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida det existerar en problematik rörande informationsinhämtning på Internet vid användning av tjänster och i sådana fall vilka effekter denna problematik skulle kunna generera för Internetbaserade tjänsteföretag. Sekundärdata samt två intervjuer har legat till grund för vårt empiriska material. Litteraturstudien innefattar olika akademikers åsikter och är inhämtade från böcker och akademiska artiklar. Slutsatsen är att det föreligger en problematik kring privacy och Internetbaserade tjänsteföretags informationsinsamling. En effekt av detta är att om Internetbaserade tjänsteföretag, i sin informationsinsamling och hantering, skulle använda sig av ett arbetssätt som anses oacceptabelt av användarna skulle reaktionen från dem bli negativ ur ett företagsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)