Mellanförskap, en styrka eller svaghet? - En studie om iraniers integrering i det svenska samhället

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: Den här uppsatsen ämnar att analysera hur iranier, som växt upp i Sverige, ser på sin egen nationella, etniska och kulturella identitet. Det kommer också att diskuteras huruvida de ser en dubbel kulturtillhörighet som en tillgång eller en nackdel. Genom att ge exempel från ett fåtal utförda intervjuer med svensk-iranier samt genom att referera till relevant forskning diskuteras iraniers inställning till möjligheten, och nödvändigheten, att integreras i det svenska samhället samt hur det möjligtvis påverkar deras iranska identitet. Utöver det diskuteras också informanternas inställning till att lära sig språket i det land man bor i samt vilken roll de anser att språket har i integreringen i ett nytt samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)