Är svenska fastighetsbolag redo för EU:s taxonomi?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

Sammanfattning: Miljö-och klimatfrågan är vår tids viktigaste fråga och bygg- och fastighetsbranschen står för en väsentlig del av klimatutsläppen. Det ställer krav på omställning och för att påskynda detta behövs innovationer inom digitaliseringsområdet. För att nå hållbar tillväxt krävs styrning av kapitalflöden till hållbara investeringar (EU, 2020). Sedan 1 januari 2022 började EU:s gröna taxonomiförordning att tillämpas i Sverige. EU:s taxonomi utgör ett klassifikationssystem över miljömässigt hållbara verksamheter med koppling till EU:s miljö- och klimatagenda. Systemet införs stegvis, med full rapportering av de sex miljömålen från 1 januari 2023 (FAR, 2022a). Under 2022 ska företag som berörs rapportera hur verksamheten relateras till två av dessa sex miljömål; begränsning av klimatförändringar och anpassning av klimatförändringar (EC, 2022e). Examensarbetets syfte är att undersöka hur fastighetsbolag mäter och rapporterar gentemot EU:s taxonomi. Frågeställningarna som besvaras i uppsatsen är följande: - Hur upplever fastighetsbolag de nya skyldigheterna som taxonomin medför? - Vilka verktyg/ programvaror används för tillfället? - Vilka digitaliserings– och PropTechlösningar planeras att användas? Examensarbetet utförs som en kvalitativ fallstudie med intervjuer i semistrukturerad form. I studien ingår 17 fastighetsbolag i Stockholm, Göteborg och Malmö som rapporterar gentemot taxonomin, branschorganisationen Fastighetsägarna, tre PropTechbolag samt ett teknikbolag som erbjuder en taxonomilösning. Genom den kvalitativa studien, erhålls omfångsrikt underlag till att besvara studiens frågeställningar. För att skapa en grund till studien används befintlig forskning, litteratur, taxonomiförodningen och den delegerade akten. Resultatet visar att rapporteringsarbetet har ökat och väntas intensifieras med införandet av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Det ställer krav på passande verktyg. Det kan anses vara ändamålsenligt att arbeta med system som samlar allt på en plats och som underlättar taxonomins redovisning. Det finns dock många frågor som rör tolkning och genomförande som branschen arbetar med att lösa. EU:s taxonomi har nära koppling till Agenda 2030, Parisavtalet, och den gröna given. Däremot riskerar tillförliten gentemot taxonomin att påverkas på grund av de brister som finns inom miljö -och klimatområdet. Inom fastighetsbranschen pågår den digitala omvandlingen och både energikrisen och taxonomin skapar incitament för att energieffektivisera byggnader. Flera av de planerade digitaliserings- och PropTechlösningarna har koppling till energi, miljö och hållbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)