Hur uppfattas produktutveckling av lärare och elever inom inriktningen Design och Produktutveckling på Teknikprogrammet? : En studie kring hur ett tvärdisciplinärt område undervisas och hur det uppfattas av eleverna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka om uppfattningarna angående produktutveckling skiljer sig åt inom Teknikprogrammets inriktning Design och produktutveckling i gymnasieskolan. Det ingår i examensmålen för inriktningen att eleverna ska tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter med avseende på produktutveckling men produktutveckling finns inte som egen kurs och nämns inte explicit i alla inriktningens kurser. Studien har en fenomenografisk forskningsansats och definierar med hjälp av variationsteorin fem kritiska aspekter inom produktutveckling. Genom analys av de ingående kursernas centrala innehåll, semistrukturerade intervjuer med undervisande lärare, fokusgruppsintervjuer med eleverna i årskurs 2 och enkätundersökning bland eleverna i årkurs 1 tolkas dessa kritiska aspekter i förhållande till innehållet i kurserna samt lärarnas och elevernas uppfattningar. Resultatet visar att det finns en viss samstämmighet i uppfattningarna gällande produktutvecklingsprocessen övergripande struktur, men att uppfattningarna om vilka områden och kunskaper den inbegriper skiljer sig åt. Det finns inte heller en från Skolverket klar definition av vad produktutveckling ska innebära i undervisningen och studien visar på vikten av samarbete inom inriktningen för att ge eleverna en så tydlig uppfattning om produktutveckling som möjligt. Studien ger implikationer angående utvecklingspotential för den aktuella gymnasieskolan och kan även vara relevant för andra gymnasieskolor med inriktningen Design och produktutveckling inom Teknikprogrammet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)