Främjande av återhämtning under arbetsdagen : En kvalitativ studie om kommuners arbete med återhämtning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Större delen av människors liv tillbringas på arbetsplatsen. Att må bra och ha en god hälsa i arbetet är något som alla borde ha rätt till men så är inte alltid fallet. Sjukskrivningar till följd av ohälsa i arbetet är ett växande problem på många arbetsplatser och i olika delar av samhället. Men något som har en positiv inverkan på anställda och bidrar till ett hälsosammare arbetsliv är återhämtning. Vinningen med att främja återhämtning under arbetsdagen ligger inte bara i den enskilda individens intresse utan det leder även till att anställda presterar bättre och bidrar mer till sin arbetsplats.  Syftet med denna studie är att belysa hur ansvariga för hälsofrämjande arbete inom den kommunala sektorn arbetar med att främja medarbetarnas återhämtning under arbetsdagen. Detta har undersökts genom en kvalitativ metodansats i form av intervjuer med olika ansvariga för hälsofrämjande arbete i svenska kommuner. Studiens resultat visar tre huvudsakliga tillvägagångssätt som används för främjandet av återhämtning: utbildning och lärande, anpassning utifrån individuella behov och planerad variation i arbetet. Dessa tillvägagångssätt upplever de ansvariga för det hälsofrämjande arbetet förbättra återhämtningen i verksamheterna som i sin tur ökar välbefinnandet hos de anställda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)