Effekter av vårdhund som omvårdnasåtgärd : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Hundar hjälper människor att arbeta inom polis, räddningstjänst och hälso-sjukvården. Vårdhund är benämningen inom hälso- och sjukvården där en utbildad hund arbetar tillsammans med sin förare för att främja hälsa. Syftet: Var att kartlägga effekter av att använda vårdhund som omvårdnadsåtgärd för patienter inom hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturöversikt med systematisk ansats av vetenskapliga artiklar med kvantitativ metod. Artiklar som inkluderades var randomiserade kontrollerade studier där olika mätverktyg användes för att mäta om vårdhund hade någon effekt på olika tillstånd. Resultat: Tre beskrivningskategorier skapades; kognitiv nedsättning, psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk diagnos.  Nio artiklar inkluderades i resultatet varpå 19 mätverktyg valdes ut. Av dessa mätverktyg var det nio som påvisade att vårdhund som omvårdnadsåtgärd hade positiv effekt, tio    påvisade att vårdhunden inte hade någon signifikant effekt som omvårdnadsåtgärd jämfört med kontrollgruppen. Områden där vårdhunden påvisade effekt var bland annat på livskvalité och ångest. Slutsatser: Resultaten för effekterna av vårdhund som omvårdnadsåtgärd är varierande och evidensen för användandet låg. Trots att evidensen är låg används vårdhund idag framförallt på flera äldreboenden då den beprövade erfarenheten anses vara tillräcklig för användandet. Mer forskning inom området krävs för att evidensbestämma åtgärden. Även inom ämnet säkerhet specifikt zoonos krävs mer forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)