Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. Vidare syftar studien till att undersöka vilka nuvarande och framtida utmaningar förslaget innebär för Sveriges fackliga centralorganisationer och den svenska arbetsmarknadsmodellen.Teori:Institutionell och nyinstitutionell teori.Metod:Kvalitativa intervjuer och skriftlig kommunikation bestående av brev.Resultat:Studien visar hur Sveriges arbetsmarknadsmodell hotas av omgivningens tryck som har förstärkts under årets gång genom att olika aktörer och nivåer försöker samverka i en alltmer komplex omgivning. Detta har bidragit till ett aktivt påverkansarbete från Sveriges fackliga centralorganisationer. Modellens överlevnad står på spel och olika farhågor finns från svenskt håll över vad ett EU-direktiv på löneområdet kan innebära.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)