Asylsökande mördare eller misstänkt gärningsperson? : En jämförande innehållsanalys av hur Expressen och den alternativa nyhetssajten Samhällsnytt rapporterar om brott

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Journalistik

Sammanfattning: Den alternativa nyhetssajten Samhällsnytt vidtar allt fler åtgärder för att uppfattas som en seriös aktör på en mediemarknad i förändring. Den medielogik som grundas i det journalistiska idealet byts på många ställen ut mot kvällstidningarnas klassiska strävan efter klick och sålda lösnummer. Med den förändrade medielogiken och de förändrade aktörerna på marknaden förändras också vad som uppfattas som medieetiskt. Den här kvantitativa innehållsanalysen syftar till att undersöka skillnader och likheter i rapporteringen om brott. I den här studien analyserade vi 100 artiklar från Expressen och 100 artiklar från Samhällsnytt utifrån variabler som grundar sig i medieetiken och medielogiken för att kunna mäta rapporteringens olika aspekter. Vi hittade systematiska, signifikanta skillnader i tidningarnas rapportering. Resultatet av analysen visar också att de två medierna liknar varandra, utom bland annat i den variabel som mäter tidningens publicering av förövarens ursprung. Hos Samhällsnytt förekommer förövarens ursprung i mer än var tredje artikel vilket talar för att nyhetssajten lägger fokus på att koppla brottslighet med etniskt ursprung. Vår analys visar att alternativa medier rör sig allt närmare de traditionella medierna när det kommer till brottsrapportering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)