Det handlar om att bygga broar mellan de kulturella enklaverna och samhället : En kvalitativ studie om hedersrelaterad utsatthet och integration

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur professionella inom Sveriges kvinnojourer beskriver vad hedersrelaterad utsatthet innebär på individ –och strukturell nivå och hur hederskontexten och samhället påverkar män och kvinnors förutsättningar för integration och delaktighet i det svenska samhället. Individer som lever i hederkontexten lever med en dubbel utsatthet. Detta innebär att dessa individer är dubbelt förtryckta, dels från kontexten de lever i men även samhället har en bidragande roll till utsattheten då vi har kommit fram till att det finns mycket inbäddad diskriminering i samhället. Integrationen för individer inom hederskontexten påverkas också av faktorer som kan relateras till individerna inom hederskontexten och samhällets bemötande av individerna. Hedersrelaterad utsatthet har ofta förknippats med kulturella normer och våld mot kvinnor, den här uppsatsen vill belysa hur problematiken och integrationen av dessa individer kan se ut ur ett individ – och samhällsperspektiv. Uppsatsen kommer att ha en kvalitativ utgångspunkt där vi besvarar syftet genom att intervjua kvinnojourer från sex av Sveriges kvinnojourers berättelser. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket bidragit till att undersökningen fått fylliga berättelser då intervjupersonerna själva kunnat påverka vad de ansetts som viktigt att belysa. Anledningen till att vi valt kvinnojourer var att de kunde bidra med den information som krävdes då de är insatta i hedersrelaterad utsatthet och deras integration.Vi har tagit hjälp av fem stycken teoretiskautgångspunkter för att kunna förklara den problematik som förekommer inom några av Sveriges familjer och för att förstå hur hederskontexten och samhället påverkar integrationen. Dessa teorier omfattar teorin om patriarkatet och genus, ackulitivering, socialisering och teorin om strukturell diskriminering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)