Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom i livets sista tid : en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård är vård som ges när bot inte är möjlig och där inriktningen blir stödjande med fokus på helhetsvård enligt de fyra hörnstenarna: symtomlindring, teamarbete, närståendestöd och kommunikation. Demens är ett samlingsnamn för diagnoser som orsakas av hjärnskador. Demens delas vanligen in i tre faser. Den tredje fasen beskrivs som svår och den sjuke närmar sig livets slutfas varför palliativ vård bör vara den inriktning vården ska ha för att lindra symtom och öka livskvalitet för denna patientgrupp. Vården av personer med demenssjukdom bör ske med ett personcentrerat förhållningssätt där livsberättelsen hjälper sjuksköterska och omsorgspersonal att göra omvårdnaden mer personlig. Syfte: Syftet med studien var att undersöka och beskriva sjuksköterskors roll och erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom i livets sista tid. Metod: Metoden som valdes var en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Nio sjuksköterskor intervjuades med hjälp av en semi-strukturerad frågestruktur och materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys Resultat: Resultatet från intervjuerna utmynnade i två kategorier. sjuksköterskan har en stödjande roll och sjuksköterskan och teamarbetet och redovisades utförligt genom åtta sub-kategorier där sjuksköterskornas erfarenheter beskriver att de ser sig som stödjande och uppfinningsrika. Men också att det är roligt, ansvarsfullt och svårt. Diskussion: Delar av resultatet har diskuterats utifrån aktuell forskning och McCormack & McCance´s (2006) mid-range theory för personcentrerad omvårdnad. I resultatet framkom att sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda utgår mycket ifrån ett personcentrerat arbetssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)