Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi hos hund : en journalstudie samt analys av antinukleära antikroppar, ANA

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Matilda Vidman; [2012]

Nyckelord: Onychodystrofi; Onychomades; Kloavlössning; ANA;

Sammanfattning: Symmetrisk Lupoid onychodystrofi, SLO, beskrevs för första gången på mitten av 90-talet. Sjukdomen karaktäriseras av att alla klor avlossas inom en kort tidsperiod utan att andra samtidiga systemiska fynd ses. Den bakomliggandeorsaken till sjukdomen är ännu inte känd, men eftersom liknande histologiska fynd som vid systemisk lupus erythematosus, SLE och kutan lupus erythematosus, LE, kan identifieras har en autoimmun bakgrund misstänkts.Hörnstenen i SLE-diagnostiken är ANA-test, för att påvisa cirkulerande antinukleära antikroppar. I enstaka studier har man tidigare hos vissa hundar med SLO kunnat påvisa ANA.Syftet med den här studien har varit att göra ANA-test på hundar med symmetrisk kloavlossning och SLO, samt att genom journalstudier beskriva hur sjukdomen ser ut i Sverige idag.Hundar provtagna och testade för ANA är sju bearded collies, fem riesenschnauzer, tre Rhodesian ridgeback och en toypudel samt tolv kontrollhundar av raserna bearded collie, riesenschnauzer och Rhodesian ridgeback. Samtliga hundar var negativa för ANA. Detta tillsammans meduppgifter från litteraturen leder till slutsatsen att ANA-test vid symmetriska kloproblem utan tecken på systemisk sjukdom har begränsat diagnostiskt värde.I journalstudien har framförallt behandling och behandlingsresultat undersökts. Tjugofem svenska hundar med SLO och symmetrisk kloavlossning inkluderades, hos 14 av dessa bedömdes behandlingsresultatet ge bra effekt, medan en hund avlivades på grund av kloproblemen. Många hundar fick en kombination av olika behandlingar, bytte behandling eller ändrade dos. Fettsyror och steroider var vanliga behandlingar med 22 respektive 11 fall. Andra använda läkemedel var pentoxifyllin samt azathioprin. Sekundärinfektioner i klo och klofals var vanligt och 18 hundar blev behandlade med antibiotika initialt.Enligt journalstudien framkom att fettsyror ofta ger ett bra behandlingsresultat samt låg förekomst av bieffekter, varför detta kan anses vara ett bra förstahandsval för behandling av symmetrisk kloavlossning. Vid uteblivet, ellerotillräckligt, behandlingssvar kan dock behandlingen behöva ändras/kompletteras.Behandlingen är ofta livslång och recidiv kan trots detta ses.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)