Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

Sammanfattning: Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. En ordningsvakt replikerade på debattartikeln och svarade att otryggheten på krogen inte skapas av ordningsvakterna utan orsakas av krogägaren med personal. Det finns en intressekonflikt mellan ordningsvaktens uppdrag och krogägaren som betalar ordningsvakternas lön. Krogägarna vill gärna ha inflytande över ordningsvakternas arbete annars kan denne förlora sitt arbete. I repliken föreslås att lösningen på intressekonflikten är att ordningsvakterna blir anställda och får lön från Polismyndigheten. Innehållet av ordningsvaktens replik på debattartikeln fångade mitt intresse för denna studie. Studiens syfte är att få ökad kunskap och förståelse för hur förutsättningarna är för ordningsvakternas arbete i krogmiljö, utifrån tre frågeställningar. • Hur erfar ordningsvakterna sitt yrke och uppdrag? • Hur hanterar ordningsvakterna intressekonflikten mellan uppdragsgivaren Polismyndigheten och krogägaren? • Hur resonerar ordningsvakterna om att vara statligt anställda och få lön från Polismyndigheten? Studiens teoretiska perspektiv består av Rational Choice teori (RC), Georg Simmels teori om triader och Pierre Bourdieus begrepp av habitus. För att besvara frågeställningarna valdes kvalitativ metod med intervju. Fem ordningsvakter intervjuades genom semistrukturerad intervjumetod. Intervjuerna skrevs ut och analyserades genom tematisk analys. De teman som framkommer i studien är ordningsvakternas yrkesroll, intressekonflikt, anställningsform och förbättringsområde. Studiens resultat visar att ordningsvakterna ser på sin yrkesroll som en betydelsefull servicefunktion på krogen där bra bemötande av krogens gäster står i fokus. Den beskrivna intressekonflikten var känd av de intervjuade ordningsvakterna men de bedömde att den stod för ordningsvakter som var olämpliga och som inte stod upp för sitt yrke och uppdrag. Samtliga ordningsvakter ville inte vara anställda och få lön från Polismyndigheten utan menade att ordningsvakter enbart skulle vara anställda av bevakningsföretag och inte direkt av krögaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)