Samhällsentreprenöriell anda : Engagemang ger förändring baby!

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att utveckla förståelse av villkor som är specifika för den kontext samhällsentreprenörer verkar i och som påverkar dem att utveckla en samhällsentreprenöriell anda. Den frågeställning jag sökte svar på var vad verksamma samhällsentreprenörer upplever som väsentliga kontextuella villkor för sitt agerande, sina tankar och sina attityder för att kunna utveckla en samhällsentreprenöriell anda. Uppsatsen har en etnografisk ansats, då intresset har varit att skapa förståelse och en beskrivning av samhällsentreprenörskap ur samhällsentreprenörernas synvinkel. Det empiriska materialet utgörs av 10 intervjuer, samt observationsmaterial av informanternas agerande på internet. Materialet har tolkats med hjälp av en tolkningsram. Den bild som växer fram av de villkor som finns i den kontext samhällsentreprenören är del av är komplex och mångfasetterad. Det behöver finnas utrymme för att dela erfarenheter, det krävs tillit och respekt för de som finns i kontexten och utrymme för nätverkande. Den sociala aspekten har stor betydelse för att den samhällsentreprenöriella andan ska stimuleras. Det krävs att det finns rum för tillfällen där lärandet sker, att lära i handling är en förutsättning för att den samhällsentreprenöriella andan ska utvecklas. Samhällsentreprenören är en individ som vågar gå utanför de ramar som finns och någon som är expert på att lära sig i och av varje situation hon hamnar i. Det är ett samspel med omgivningen och en förmåga att ta tillvara på de erbjudanden som framträder. Det är människor som drivs av en vilja att förändra och påverka det samhälle de är del av. De känner sig själva väl och är medvetna om sina svagheter och styrkor. Nätverkande är en självklarhet för dem och de vet för det mesta hur de ska ta tillvara på varje människas unika egenskaper. Kontexten har stor betydelse för om den samhällsentreprenöriella andan utvecklas eller inte. För att kunna stimulera denna anda behöver det finnas utrymme. De som är samhällsentreprenörer har en stark inre drivkraft och förmåga att ta tillvara på alla möjliga och omöjliga situationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)