Våga. Våga pröva. Våga pröva nytt. : Modernt ledarskap från politik till praktik

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att bidra med kunskapsutveckling kring framgångsfaktorer och utmaningar för strategiska ledare, inom Polismyndig-heten, för praktiserandet av ett modernt ledarskap. Studiens teoriavsnitt avgränsades till artiklar och litteratur som berör offentligt ledarskap och tillhörande ledarskapsutveckling med avseende på ett tillits-perspektiv – exempelvis; övergången till det moderna ledarskapet, rollen av organisationskulturen samt ständigt förbättringsarbete. Med utgångspunkt i relevant litteratur utformades en intervjuguide som låg till grund för semistandardiserade intervjuer med sex chefer på strategisk nivå i en av Polismyndighetens sju regioner. Utifrån intervjuresultat och relevant litteratur utformades därefter en enkät som skickades ut till 39 strategiska chefer, på motsvarande funktioner, i myndighetens övriga sex regioner. Arbetets omfattande empiri strukturerades utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Analysen av empirin beaktade, med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor, såväl resultatet från intervjuerna och enkätunder-sökningen, som studiens teoretiska ramverk. Författarnas slutsats är att såväl framgångsfaktorer som utmaningar för praktiserandet av ett modernt ledarskap, inom Polismyndigheten, i flertalet fall kan ses ur ett kommunikativt perspektiv. Studiens resultat indikerar att dialogen mellan chefer på regional nivå, likväl den som tar plats mellan regional och nationell nivå, uppvisar utvecklingsutrymme.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)